Nařízení SVS

22.07.2013 07:10

Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj dále jen „KVS SVS pro
Olomoucký kraj“ jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm.
c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 a odst. 2
písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato
m i m o ř á d n á v e t e r i n á r n í o p a t ř e n í
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel v Olomouckém kraji.
Čl. 1
Letní ošetření
(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na územích okresů Jeseník, Prostějov, Přerov, Olomouc
a Šumperk se nařizuje ošetření všech včelstev jedním z přípravků, uvedených v příloze tohoto
nařízení, v souladu s příbalovou informací výrobce k jeho použití nebo s podmínkami jeho použití
pro klinické testování schválenými Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
ke klinickému testování; toto ošetření musí být provedeno neprodleně po posledním odběru medu,
nejpozději do 31. července 2013.
(2) Chovatelům včel, kteří se včelstvy kočují na území Olomouckého kraje, se nařizuje provést po
1. červnu 2013 ošetření těchto kočujících včelstev jedním z přípravků, uvedeným v příloze tohoto
nařízení nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště, evidované v Ústřední evidenci
zvířat.
(3) Chovatelům včel se zakazuje ošetřovat včelstva před posledním vytočením medu jinými
přípravky, než přípravky, jejichž účinnou látkou je kyselina mravenčí.
Čl. 2
Podzimní ošetření
(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na území Olomouckého kraje se nařizuje:
a) do 30. září 2013 vložit na dna úlů vyjímatelné a čistitelné podložky tak, aby pokryly celou plochu
dna úlu,
b) v období od 10. října 2013 do 31. prosince 2013 v intervalech 14 – 21 dnů mezi jednotlivými
ošetřeními zajistit
Rozhodnutí č. j. SVS/2013/032199-M str. 2/3
1. trojí ošetření všech včelstev na stanovišti přípravkem Varidol 125 mg/ml roztok, uvedeném
v příloze tohoto nařízení, k léčebnému ošetření včel v souladu s příbalovou informací výrobce
k jeho použití, nebo
2. ošetření všech včelstev na stanovišti přípravkem s účinnou látkou kyselinou mravenčí nebo
thymolem uvedeném v příloze tohoto nařízení, v souladu s příbalovou informací výrobce k jeho
použití nebo s podmínkami použití přípravku pro klinické testování schválenými Ústavem pro státní
kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ke klinickému testování,
c) provést důkladné ometení a očištění podložek za 5 – 7 dní po každém ošetření a jejich následné
vrácení na dna úlů,
d) provést odstranění zavíčkovaného plodu vyřezáním nebo rozdrásáním před druhým nebo třetím
ošetřením podle písm. b).
Čl. 3
Zimní měl
(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na území Olomouckého kraje se nařizuje:
a) do 15. února 2014 odebrat směsný vzorek zimní měli; vzorek musí být odebrán nejdříve 30 dní
po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, provedeném po posledním ošetření
podle čl. 2 tohoto nařízení,
b) odevzdat směsný vzorek zimní měli k vyšetření
1. laboratoři Státního veterinárního ústavu v Olomouci nebo
2. přímo KVS SVS pro Olomoucký kraj nebo
3. zkušební laboratoři Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., Dol 94, 252 66 Máslovice.
V tomto případě je chovatel povinen předat KVS SVS pro Olomoucký kraj kopii objednávky
vyšetření osobně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací
(název datové schránky: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj,
Identifikátor datové schránky: 7xg8dcq, elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsm@svscr.cz)
do 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky.
(2) Chovatelům včel se zakazuje přesívat odebranou měl přes síta s otvory menšími než 4 mm.
Čl. 4
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností, vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření
může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Rozhodnutí č. j. SVS/2013/032199-M str. 3/3
Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního
zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho
vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje a všech obecních úřadů, jejichž
území se týká.
V Olomouci dne 14.05.2013
otisk úředního razítka
MVDr. Aleš Zatloukal
ředitel
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno na úřední desku:…………………
Sejmuto dne:………………………………..
Příloha
Seznam registrovaných veterinárních léčivých přípravků, dále jen
“přípravky“
(1) Apiguard gel (25% thymol pro podání ve včelím úlu). Účinná látka - thymol
(2) Formidol 40 ml proužky do úlu. Účinná látka – kyselina mravenčí
(3) Gabon PF 90 mg proužky do úlu. Účinná látka – tau-fluvalinát
(4) M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro přípravu roztoku. Účinná látka – tau-fluvalinát
(5) MP 10 FUM 24 mg/ml roztok pro ošetření včel fumigací. Účinná látka – tau-fluvalinát
(6) Thymovar, 15 mg thymolu v jednom proužku do úlu pro včely. Účinná látka - thymol
(7) Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel. Účinná látka - amitraz
(8) Všechny další veterinární léčivé přípravky, schválené Ústavem pro státní kontrolu
veterinárních biopreparátů a léčiv ke klinickému testování. Nařízení státní veterinární správy.